Aktualności

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII UJ(projekt TEAM, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII UJ (projekt TEAM, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.
 
Idealny kandydat powinien:
1) posiadać doświadczenie w pracy w jednym z następujących obszarów naukowych:
a. biologia komórek roślinnych i biologia molekularna roślin
b. patologia roślin i interakcje pomiędzy owadami a roślinami
c. biologia ewolucyjna
2) w stopniu komunikatywnym posługiwać się językiem angielskim (w mowie i piśmie)
3) posiadać wysoko notowane publikacje i wyróżnienia w przedmiotowych dziedzinach nauki
4) cechować się wysokim poziomem samodzielności, motywacji i rzetelności
 
Stanowisko: Asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 31.03.2019
Data wytworzenia: 28.02.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

Seminaria