Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozpądek Lab | Grupa Badawcza Interakcji Roślin z Mikroorganizmami

Rozpądek Lab | Grupa Badawcza Interakcji Roślin z Mikroorganizmami

Specjalizujemy się w badaniach nad mechanizmami mutualistycznych interakcji pomiędzy roślinami i ich symbiontami oraz rolą mikrobioty w dostosowaniu roślin do bytowania na terenach skażonych metalami ciężkimi. Wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w bioremediacji terenów zanieczyszczonych oraz w zrównoważonym rolnictwie i leśnictwie.

Tematyka badawcza
 • Grupa badawcza Interakcji Roślin z Mikroorganizmami w obecnym kształcie, rozpoczęła działalność w Małopolskim Centrum Biotechnologii w 2017 r.
 • Nasze badania dotyczą następujących zagadnień:
 • Mechanizm wzrostu komórek włośnikowych korzenia, w szczególności roli fitohormonów: etylenu, auksyny i strigolaktonu oraz sygnalizacji zależnej od tych hormonów w aktywowanej grzybem elongacji włośników,
 • Udział mikroorganizmów symbiotycznych i glebowych w pobieraniu i dystrybucji nutrientów i metali przez rośliny,
 • Rola mikrobioty w dostosowaniu roślin do bytowania na terenach skażonych metalami ciężkimi,
 • Między pokoleniowe przekazywanie mikrobioty przez rośliny, i rola tego zjawiska w zasiedlaniu terenów skażonych metalami przez rośliny,
 • Oddziaływanie zanieczyszczeń na strukturę gatunkową mikroorganizmów endosymbiotycznych roślin,
 • Aktywacja procesu udostępniania fosforu roślinom przez mikroorganizmy glebowe i endosymbionty roślin,
 • Aktywacja wzrostu roślin i produkcji prozdrowotnych metabolitów przez symbiotyczne mikroorganizmy
Projekty badawcze

Aktualne

 1. “Mobilisation of nickel by hyperaccumulating plants” finansowane przez Austriacką Agencję Finansowania Nauki FWF (współpraca z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Nauk o Życiu w Wiedniu) P 34719-B
 2. „Metoda aktywacji produkcji prozdrowotnych metabolitów u roślin z rodzaju Kapusta” finansowane przez CTT CITTRU, UJ w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych
 3. „Czy utrata oporności na metale toksyczne przez roślinę jest związana z mikrobiomem nasion?” NCN OPUS 22 2021/43/B/NZ9/03034
 4. „Mechanizm interakcji grzybów endofitycznych roślin. Rola endosymbiontu w metabolizmie fosforu u roślin” NCN OPUS 17 2019/33/B/NZ9/01372

Zrealizowane

 1. „Rozwój rolniczego pozyskiwania Ni na terenach ultramaficznych Europy (AGRONICKEL)”, ERA-NET FACCE SURPLUS, UMO – FACCE SURPLUS/I/ AGRONICKEL/02/2016,
 2. „Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych”, TANGO1/269101/NCBR/2015,
 3. „Nanokompozytowe materiały o właściwościach mikrobiologicznych opartych na immobilizowanych warstwach tlenku metalu osadzonych na podłożu metalicznym”, Inkubator innowacyjności + – Uniwersytet Jagielloński, umowa nr. MNISW/2017/DIR/II+,
 4. „Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji”, MAESTRO, UMO – 2011/02/A/NZ9/00137,
 5. „Rola endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus w roślinnej odpowiedzi na nadmiar oraz deficyt żelaza”, NCN MINIATURA 4, , 2020/04/X/NZ9/003103,
 6. „Rola grzybów endofitycznych w odporności Arabidopsis arenosa na wysoką zawartości metali toksycznych”, NCN OPUS 14, 2017/27/B/NZ8/0119,
 7. „Mikrobiom roślin muraw kserotermicznych Wyżyny Miechowskiej chronionych programem Natura 2000”, POB BioS Minigranty Indywidualne Badawcze dla Naukowców, Okres realizacji: 1.03.2021 – 31.12.2021,
 8. „Metoda biotyzacji szybko rosnących roślin uprawnych” finansowane przez CTT CITTRU, UJ w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych, Okres realizacji: 1.09.2020-30.062021
Współpraca naukowa

W ramach prowadzonych badań nasza grupa współpracuje z wieloma ośrodkami zarówno w kraju,  jak i za granicą, między innymi:

 • Zespół Interakcji Roślin z Mikroorganizmami, Instytut Nauk o Środowisku, prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Uniwersytet Jagielloński  link
 • Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie link
 • Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – prof Piotr Gruba
 • Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN link
 • Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii, SGGW – dr hab. Stanisław Kalisz
 • Zakład Biologi Komórki i Genetyki, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny link
 • Cell Imaging Lab and  Core Facility Cell Imaging and Ultrastructure Research, University of Vienna – Univ.-Prof. Dr. Irene Lichtscheidl-Schultz link
 • Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna – Markus Puschenreiter, Priv.-Doz. Dr. link
 • Department of Plant Physiology, Comenius University in Bratislava – dr Marek Vaculik link
 • Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych, Wydział Chemii UJ link
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie link
 • Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska link

 

Aparatura | Najważniejsze techniki
 • Chromatografia cieczowa i gazowa z detekcją spektrometrii mas
 • Pomiar stężenia metali ciężkich oraz nutrientów w próbkach środowiskowych
 • Klonowanie molekularne
 • Analiza ilościowa ekspresji genów
 • Prowadzenie kultur grzybów in-vitro
 • Mikroskopia konfokalna
 • Analiza wymiany gazowej za pomocą spektroskopii w podczerwieni
 • Pomiary fluorescencji chlorofilu
 • Ocena mikobioty roślinnej

 

dr hab. Piotr Rozpądek

dr hab. Piotr Rozpądek

więcej o dr hab. Piotr Rozpądek

dr inż. Rafał Ważny | Adiunkt badawczy

Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk leśnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie specjalizował się w fitopatologii leśnej oraz ektomykoryzach drzew leśnych. Następnie pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa i Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę w MCB rozpoczął jako broker technologii, zajmując się głównie projektami aplikacyjnymi realizowanymi przez nasz zespół. Obecnie jest odpowiedzialny za aspekty mikrobiologiczne realizowanych projektów badawczych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą roli endofitów roślinnych i grzybów mykoryzowych w bioremediacji i rolnictwie.

dr inż. Roman Jędrzejczyk | Adiunkt badawczy

Były uczestnik studiów doktoranckich w ramach projektu Społeczeństwo – Technologie – Środowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UJ. Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie katalizy i ochrony środowiska oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie analityki środowiska. Jest specjalistą z zakresu katalizy heterogenicznej, chemii analitycznej oraz konserwatorskiej. Specjalizuje się w szeregu metod analitycznych m.in. XRF, IR, UV-Vis, Raman, MS, XRD, XPS, AAS, HPLC, mikroskopowych oraz obrazowania hiperspektralnego. Obecnie zaangażowany w badania dotyczące interakcji roślin z mikroorganizmami oraz biosyntezą nanocząstek i karotenoidów.

dr Agnieszka Domka | Asystent naukowy

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie biologii środowiskowej.
Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. molekularne mechanizmy kształtowania interakcji roślin z mikroorganizmami symbiotycznymi (głównie grzyby endofityczne), oddziaływanie grzybów endofitycznych na gospodarkę mineralną roślin oraz udział endofitów w odpowiedzi rośliny na stres (np. zanieczyszczenie metalami toksycznymi). Obecnie jest zaangażowana w badania mające na celu określenie roślinnej odpowiedzi na działanie czynników biotycznych (mikroorganizmy) i abiotycznych (metale toksyczne) na poziomie transkryptomu z wykorzystaniem qRT-PCR. Prowadzi również badania nad procesem kolonizacji tkanek roślinnych z wykorzystaniem genetycznie transformowanych szczepów grzybów za pomocą mikroskopii konfokalnej. Bierze udział w realizacji projektu dotyczącego znaczenia grzybów endofitycznych w roślinnej odpowiedzi na toksyczne działanie metali ciężkich.

dr Michał Nosek | Asystent naukowy

Absolwent Wydziału Geograficzno-Biologicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Specjalizuje się w fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań z abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi. Jest odpowiedzialny za oznaczenia komponentów kształtujących homeostazę redoks komórek roślinnych, w tym antyoksydantów drobno i wielkocząsteczkowych oraz reaktywnych form tlenu. Jego bieżące zainteresowania naukowe koncentrują się wokół plastyczności metabolizmu węglowego rośliny modelowej o fakultatywnej fotosyntezie CAM (Crassulacean acid metabolism).

mgr Maciej Gustab | Doktorant

Absolwent studiów biologicznych na Wydziale Biologii UJ. Dotychczas zajmował się optymalizacją warunków regeneracji konkretnych gatunków roślin w kulturach in vitro. Aktualnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie botaniki, roślin użytkowych oraz efektywnego wykorzystania przez człowieka drzemiącego w nich potencjału. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się wpływem endofitów grzybowych na pobór fosforu przez rośliny.

Weronika Kosowicz | Asystent techniczny

Studentka biotechnologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów licencjackich na tym samym wydziale. W ramach pracy licencjackiej badała mechanizmy oporności na arsen występujące w bakteriach glebowych wyizolowanych z obszarów przemysłowych zanieczyszczonych tym pierwiastkiem. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie bakteryjnych mechanizmów odpowiedzi na stres.

Magdalena Zyzik | Magistrantka

Ukończyła studia licencjackie na kierunku biotechnologia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach pracy licencjackiej badała odpowiedź antyoksydacyjną organizmów fotosyntetyzujących na przykładzie modelowej zielenicy Chlamydomonas reinhardtii na metale ciężkie. Obecnie realizuje studia magisterskie na kierunku biotechnologia molekularna na tym samym wydziale. W ramach pracy dyplomowej bada podłoże molekularne oddziaływania roślina-endofit na roślinny system korzeniowy, ze szczególnym uwzględnieniem strefy włośnikowej. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie fizjologii roślin i hobbistycznie epigenetyki

Sprawdź na stronie zespołu: Publikacje | Mycolab

Plakat (link do plakatu) świeżo upieczonej Pani magister Magdy Zyzik został wyróżniony podczas konferencji VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 23-24 czerwca 2022
Nasze plakaty na konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Symbiozy (ang. ISS, International Symbiosis Society) Lyon 25-29 Lipca 2022 link
Rozpoczynamy NOWY PROJEKT!!!!!!!! Wielkie gratulacje do Rafała Ważnego. W czerwcu otrzymał finansowanie projektu badawczego: "Czy utrata oporności na metale toksyczne przez roślinę jest związana z mikrobiomem nasion?” NCN OPUS 22 2021/43/B/NZ9/03034
Rozpoczynamy NOWY PROJEKT!!!!!!!! Badania które prowadziliśmy w ramach projektów „Rola grzybów endofitycznych w odporności Arabidopsis arenosa na wysoką zawartości metali toksycznych” NCN OPUS14 oraz „Mechanizm interakcji grzybów endofitycznych roślin. Rola endosymbiontu w metabolizmie fosforu u roślin” NCN OPUS 17 pozwoliły opracować konsorcjum mikroorganizmów aktywujących produkcję ważnych z punktu widzenia diety człowieka metabolitów roślin. Dzięki finansowaniu CTT CITTRU, UJ rozpoczynamy pracę nad wdrożeniem. Prace nad projektem: „Metoda aktywacji produkcji prozdrowotnych metabolitów u roślin z rodzaju Kapusta” rozpoczynamy we wrześniu, we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie