Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.129.2024)

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora;
•posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

Kryteria kwalifikacyjno-projektowe:
• Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
• Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński, lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
• Prof. Grażyna Ptak (Kierownik projektu) nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata. 
Pozostałe kryteria:
• posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii, medycyny (w tym weterynaryjnej) lub innej pokrewnej dyscyplinie naukowej.
• posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy laboratoryjnej w zakresie technik embriologicznych lub biologii komórkowej
• opublikowanie co najmniej jednego artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji);
• wykazywanie się umiejętnościami współpracy w grupie badawczej
• nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze związanym z kierunkiem projektu;
• biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie

Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 22.05.2024
Data wytworzenia: 22.04.2024

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf