Aktualności

Konkurs na stanowisko Adiunkta Naukowego-Grupa badawcza pn. Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnych Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta Naukowego-Grupa badawcza pn. Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnych Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy  naukowej  i  dydaktycznej,  
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną opinią kierownika zakładu/katedry. 
Idealny kandydat powinien posiadać:
1) udokumentowany dorobek naukowy, potwierdzony publikacjami w czasopismach z Listy Filadelfijskiej z dziedziny biochemii, mikrobiologii, oraz immunologii w aspekcie infekcyjnych modeli zwierzęcych, 
2) doświadczenie w przygotowywaniu wniosków do komisji etycznej na przeprowadzanie badań na modelach zwierzęcych,   
3) liczne publikacje naukowe (lista min. 10 prac opublikowanych,  z zaznaczeniem prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR),
4) bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i niemieckiego,
5) doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
6) doświadczenie w zakresie prezentacji wyników badań (lista prezentacji na konferencjach międzynarodowych),
 
Stanowisko: Adiunkt Naukowy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 26.03.2019
Data wytworzenia: 26.02.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

Seminaria