Aktualności

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w grupie badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w grupie badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NAWA Polskie Powroty 2018).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, 
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną opinią kierownika zakładu/katedry. 
Idealny kandydat powinien posiadać:
1) posiadać tytuł doktora nauk ścisłych lub przyrodniczych (np. w dziedzinie biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki lub podobnych),
2) duże doświadczenie w dziedzinie genomiki oraz bioinformatyki typu ‘next-generation sequencing’,
3) biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (niezbędne),
4) posiadać bardzo dobrą znajomość co najmniej jednego języka programowania (np. R, Python, C / C ++, Java),
5) posiadać dobre umiejętności prezentacji (najlepiej doświadczenie prezentowania na co najmniej jednej konferencji międzynarodowej),
6) umiejętność pracy w grupie,
7) mieć co najmniej jedną publikację jako pierwszy autor w uznanym, międzynarodowym czasopiśmie naukowym,
8) posiadać dogłębną wiedzę specjalistyczną w co najmniej jednym z następujących obszarów:
a. data science, statystyka i / lub sztuczna inteligencja,
b. mikrobiologia i / lub biologia fagów,
c. obliczeniowa biologia strukturalna,
d. biologia ewolucyjna, ekologia i genetyka/genomika populacyjna.
 
Stanowisko: asystent badawczy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 21.03.2019
Data wytworzenia: 21.02.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

Seminaria