Projekt SPIN

Projekt SPIN jest propozycją nowatorskiego modelu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, umożliwiającego komercjalizację/wdrożenie wyników badań naukowych prowadzonych w czterech obszarach technologicznych.To projekt, który pozwoli na najlepsze wykorzystanie potencjału Małopolski. Działania proponowane w ramach projektu SPIN będą polegały na budowaniu partnerstwa, relacji, wzrostu zaufania, komunikacji, tworzeniu forum wymiany informacji. 

Cztery obszary technologiczne objęte Modelem SPIN: Inteligentne sieci energetyczne, budownictwo energooszczędne, biotechnologia oraz medycyna translacyjna; to jednocześnie dziedziny inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego.

Lider i Partnerzy

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, w imieniu którego występuje Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Małopolska to region innowacji, wysokich technologii, nauki i gospodarki opartej na wiedzy. Na tle kraju wyróżnia się nieprzeciętnym potencjałem w tej dziedzinie. Dobrze wykształcony i zróżnicowany kapitał ludzki, duża liczba uczelni, laboratoriów, pracowników naukowych, szeroki wachlarz jednostek badawczo rozwojowych oraz rożnych instytucji wspierających innowacje i przedsiębiorczość. Wszystko to powoduje, że w Małopolsce rozwija się gospodarka, która wykorzystuje nowe, zaawansowane technologie i nieznane do tej pory w Polsce rozwiązania.

Nie mniej istotne jest to, że władze regionu dostrzegają proinnowacyjny klimat regionu i starają się o niego dbać. Podejmują i intensyfikują działania, które jeszcze bardziej efektywnie wykorzystują tkwiący w Małopolsce potencjał, i które pomogą stworzyć z naszego województwa prawdziwego "tygrysa innowacji" – Innowacyjną Małopolskę.

Jak najlepiej wykorzystać potencjał Małopolski? Dzięki współpracy naukowców i przedsiębiorców innowacje i nowoczesne technologie przyspieszą rozwój regionu. Pomoże w tym projekt – SPIN, czyli model transferu innowacji w Małopolsce.

Projekt ma zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w innowacje. Aby osiągnąć ten cel konieczna jest współpraca administracji i uczelni wyższych z przedsiębiorcami. Tylko w ten sposób znikną bariery, które hamują rozwój gospodarczy Małopolski. Efekty działania projektu to m.in. budowa partnerstwa i zaufania. W ramach projektu we współpracy z przedsiębiorcami wybrane zostaną te kierunki studiów, które w przyszłości najlepiej rokują dla rozwoju Małopolski.

Projekt prowadzony jest w partnerstwie z trzema małopolskimi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem Jagiellońskim, w ramach którego realizatorami Projektu będą trzy jednostki: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Collegium Medicum oraz Małopolskie Centrum Biotechnologii.

W 2010 roku zakończył się Projekt pn. "Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020" (Foresight), którego celem był wybór technologii najważniejszych dla rozwoju Małopolski i opracowanie szczegółowych scenariuszy ich wdrożenia. Dzięki programowi wskazano 10 priorytetowych technologii przyszłości, które mogą wywrzeć najkorzystniejszy wpływ na rozwój regionu. Projekt wskazuje również, w jakim kierunku powinny być prowadzone badania naukowe na małopolskich uczelniach i w jednostkach badawczych.

W związku z tym zdecydowano o testowym wdrożeniu modelu w wybranych 4 z 10 dziedzin wskazanych w projekcie "Foresight - Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020" wraz z ustaleniem partnerów merytorycznych odpowiedzialnych za poszczególne wdrożenia:

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – Lider Projektu, w imieniu którego występuje Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Do zadań Lidera należy przede wszystkim budowa partnerstwa z odbiorcami i użytkownikami produktów projektu, opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego, konsultacje produktów projektu i opracowanie Strategii wdrażania, monitoring i ewaluacja opracowanych produktów, budowanie sieci współpracy ośrodków innowacyjności, opracowanie ostatecznej produktu finalnego i jego walidacja, działania upowszechniające i włączające, zarządzanie Projektem.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - bezpieczeństwo i komfort życia - budownictwo samowystarczalne energetycznie,

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA - informacja i wizualizacja - systemy inteligentne,

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI:

Collegium Medicum UJ - medycyna i zdrowie - usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę danych,

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ - w obszarze swych działań posiada nowatorskie technologie, przekrojowo wpisujące się w te wskazane w projekcie foresightowym. Są to:

1. Bezdotykowy interfejs komputerowy

2. Inżynieria tkankowa

3. Leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory

4. Monitoring i kontrola stanów chorobowych

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ – główne zadania tego zespołu to: koordynacja prac koncepcyjnych, diagnoza i analiza problemu, opracowanie wstępnej wersji modelu, przygotowanie strategii wdrażania projektu, monitoring i ewaluacja opracowanych produktów oraz opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego i jego walidacja.