Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA 1 w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnej Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii w projekcie GRIEG w zakresie biochemii.

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnej Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii w projekcie GRIEG w zakresie biochemii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

Idealny kandydat powinien posiadać:

  • stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych lub w dziedzinach pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.
  • znajomość podstawowych technik biochemicznych (łącznie z western blot, SDS-PAGE, ELISA, pomiary enzymatyczne;
  • doświadczenie w oczyszczaniu białek;
  • doświadczenie w charakteryzacji aktywności enzymatycznej (pomiary aktywności, analiza aktywacji/inhibicji enzymów, wyznaczanie stałych wiązania) I/LUB analiza zależności między funkcją a strukturą białek z wykorzystaniem technik biofizycznych (SPR, MST, wewnętrzna fluorescencja tryptofanów);
  • dobrą znajomość software analitycznego i wymaganych technik;
  • znajomość podstawowych programów biurowych i graficznych (MS Office; Adobe Photoshop, Illustrator; Affinity Photo, Designer; Corel Draw lub równoważne);
  • płynną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • doświadczenie w prezentacjach konferencyjnych (wystąpienia ustne lub postery);
  • doświadczenie zagraniczne.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć dokumenty w sekretariacie Małopolskiego Centrum Biotechologii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7A, pok...3/12.. lub elektronicznie w formacie .pdf (max. rozmiar pliku to 50MB) drogą mailową na adres tomasz.kantyka@uj.edu.pl. W tytule maila proszę wpisać „Aplikacja – Adiunkt 1”.

Wymagane dokumenty:
1)    podanie,
2)    życiorys,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,
5)    informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
6)    wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7)    recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,
8)    formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
9)    opinię  kierownika  zakładu  lub  opiekuna  naukowego  o  predyspozycjach  i  kwalifikacjach  kandydata  do  pracy naukowej  oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
10)     oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
11)    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
12)    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
13)    informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: MCB, UJ

Termin rozpoczęcia konkursu: 18.05.2022
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 01.06.2022
Termin rozsztrzygnięcia konkursu: 08.06.2022

Data wytworzenia: 11.05.2022

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:


http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONFERENCJE
Kongres EUROBIOTECH 2022 w Krakowie
Prelekcje, nagrody i wyróżnienia naukowców Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na zakończonej w Krakowie 8. edycji kongresu EUROBIOTECH.
30.06.2022
więcej o Kongres EUROBIOTECH 2022 w Krakowie
IV konferencja Towarzystwa UV4Plants - „IV UV4Plants Network Meeting”
W dniach 3-6 lipca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Auditorium Maximum odbędzie się międzynarodowa konferencja zorganizowana w ramach działalności International Association for Plant UV Research.
30.05.2022
więcej o IV konferencja Towarzystwa UV4Plants - „IV UV4Plants Network Meeting”
Polish-Japanese symposium "New Research Perspectives from Japan and Poland"
The symposium New Research Perspectives from Japan and Poland will be held on 17 May 2016 at the JU Collegium Novum. It has been organised to commemorate the establishment of Kobe University Liaison Office in Kraków at the Jagiellonian University Chair in Comparative Studies of Civilizations.
16.05.2016
więcej o Polish-Japanese symposium "New Research Perspectives from Japan and Poland"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

3
niedziela
03.07.2022
Przejdź do wydarzeń

Widok zawartości stron Widok zawartości stron