Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA 2 w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnej Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii w projekcie GRIEG w zakresie biochemii.

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnej Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii w projekcie GRIEG w zakresie biochemii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

Idealny kandydat powinien posiadać:

  • znajomość podstawowych technik biochemicznych, wraz z western blot, SDS-PAGE, ELISA i pomiarami aktywności enzymatycznej;
  • doświadczenie w hodowli i wykorzystaniu eksperymentalnym hodowli komórkowych in vitro;
  • doświadczenie z FACS I/LUB mikroskopią fluorescencyjną/konfokalną;
  • doświadczenie w manipulacjach genetycznych linii komórkowych i wyciszaniu genów (transfekcja komórek, CRSPR/Cas9, siRNA itp.);
  • dobrą znajomość software analitycznego i wymaganych technik;
  • znajomość podstawowych programów biurowych i graficznych (MS Office; Adobe Photoshop, Illustrator; Affinity Photo, Designer; Corel Draw lub równoważne);
  • płynną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • doświadczenie w prezentacjach konferencyjnych (wystąpienia ustne lub postery),
  • doświadczenie zagraniczne.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć dokumenty w sekretariacie Małopolskiego Centrum Biotechologii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7A, pok...3/12.. lub elektronicznie w formacie .pdf (max. rozmiar pliku to 50MB) drogą mailową na adres tomasz.kantyka@uj.edu.pl. W tytule maila proszę wpisać „Aplikacja – Adiunkt 2”.

Wymagane dokumenty:
1)    podanie,
2)    życiorys,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,
5)    informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
6)    wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7)    recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,
8)    formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
9)    opinię  kierownika  zakładu  lub  opiekuna  naukowego  o  predyspozycjach  i  kwalifikacjach  kandydata  do  pracy naukowej  oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
10)    oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
11)    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
12)    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
13)    informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Stanowisko: ADIUNKT 2
Jednostka: MCB, UJ

Termin rozpoczęcia konkursu: 18.05.2022
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 01.06.2022
Termin rozsztrzygnięcia konkursu: 08.06.2022

Data wytworzenia: 11.05.2022

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:


http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf