Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Wydarzenia | Konferencje | Grupy badawcze | Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Kryteria kwalifikacyjne
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

1. Tytuł doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii roślin lub równorzędny. 
2. Duże doświadczenie w jednej z poniższych tematyk badawczych: - analizie czynników transkrypcyjnych, - interakcji roślina-owad - rozwój liścia 
3. Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. 
4. Samodzielność w wykonywaniu eksperymentów. 
5. Idealny kandydat powinien posiadać odpowiedni dorobek naukowy (publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, IF, liczba cytowań) 
6. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych na danym stanowisku mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN. Na powyższym stanowisku nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu.

Stanowisko: ADIUNKTA
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 31.05.2023
Data wytworzenia: 28.04.2023

Szczegóły w załączniku

 

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU