Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Wydarzenia | Konferencje | Grupy badawcze | Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Wymagania kwalifikacyjne
 
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 
Idealny kandydat powinien:
1. być wysoce zmotywowany i zainteresowany budową i funkcją naturalnych maszyn molekularnych;
2. posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium doświadczalnym, najlepiej w zakresie biochemii lub biologii strukturalnej;
3. posiadać wykształcenie naukowe w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biochemia/biochemia gyraz, biofizyka, biologia strukturalna lub biologia chemiczna; wcześniejsze doświadczenie w cryo-EM lub TEM jest dodatkowym atutem, ale nie jest niezbędne;
4. opublikować co najmniej jeden artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji);
5. mieć nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze biologii topoizomeraz / biologii strukturalnej;
6. umieć współpracować z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku;
7. umieć przekazać studentom stosowną wiedzę na temat technik eksperymentalnych i metodologii naukowej;
8. biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie;
a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2023 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy.Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza),
b. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
c. prof. Heddle nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.
 
Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 08.03.2023
Data wytworzenia: 22.02.2023
 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Informacja o wynikach konkursu

Polecamy również
REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.188.2024)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.188.2024)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.186.2024)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.186.2024)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.183.2024)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.183.2024)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (1227.1101.116.2024)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (1227.1101.116.2024)