Menu

Zespół naukowy

Prof. Tadeusz Marek, PhD, Head of the Department

Profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Centrum Neurobiologii w MCB, kierownik Zakładu Neuroegonomii na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Prof. Marek jest autorem i współ-autorem ponad 300 publikacji oraz 22 książek.

Jego aktualne zainteresowania badawcze są skupione na neuro-kognitywistyce, chrono psychologii.

dr Magdalena Fafrowicz, kierownik Pracowni Eyetrackingowej Ośrodka Neurobiologii MCB UJ

Doktor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kierownik Pracowni Eyetrackingowej Ośrodka Neurobiologii MCB UJ oraz Pracowni Okulograficznej Instytutu Psychologii Stosowanej WZiKS UJ. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych, koedytor książki "Neuroadaptive Systems: Theory and Applications".

Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności sieci neuronalnych odpowiadających za kontrolę i funkcje wykonawcze, przetwarzanie błędów, uwagę wzrokową i ruchy gałek oczynych. Interesuje ją wpływ chronicznego deficytu snu na wspomniane procesy, a także systemy neuroadaptowalne i neuroergonomia.

Dr Aleksandra Domagalik, kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego Ośrodka Neurobiologii MCB UJ

Asystent naukowy w Zakładzie Neuroergonomii Instututu Psychologii Stosowanej WZiKS UJ, kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego Ośrodka Neurobiologii MCB UJ.

Doświadczenie w przygotowaniu procedur eksperymentalnych fMRI, przeprowadzaniu eksperymentów z wykorzystaniem skanera MR oraz w analizie danych fMRI zdobyła podczas stażu w Medical College of Wisconsin, Milwaukee w Stanach Zjednoczonych oraz na University of Amsterdam w Holandii. Posiada także doświadczenie w przeprowadzaniu badań z zastosowaniem techniki EEG - uczestniczyła w kilku kursach w tym zakresie oraz w pracach badawczych w ramach grantu naukowego dotyczącego wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu podczas przetwarzania błedu.

Obronę pracy doktorskiej planuje w Instytucie Biofizyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, gdzie ukończyła studia magisterskie z biofizyki. Jej praca doktorska, której promotowami będą prof. dr hab. Tadeusz Marek oraz prof. dr hab. Wojciech Froncisz, będzie dotyczyła metod analizy połączeń funkcjonalnych w danych fMRI, umożliwiających weryfikację wpływu efektu pory dnia na egzekucyjne sieci neuronalne.
Jej zainteresowania badawcze dotyczą wykorzystania technik neuroobrazowych dla celów aplikacyjnych, m.in. rozwoju BCI.

mgr Ewa Beldzik, kierownik Pracowni Elektroencefalografii Ośrodka Neurobiologii MCB UJ

Asystent naukowy w Zakładzie Neuroergonomii Instututu Psychologii Stosowanej WZiKS UJ, kierownik Pracowni Elektroencefalografii Ośrodka Neurobiologii MCB UJ. Jest doktorantką w Instytucie Biofizyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, gdzie ukończyła studia magisterskie z biofizyki.

Doświadczenie w przygotowaniu procedur eksperymentalnych fMRI, przeprowadzaniu eksperymentów z wykorzystaniem skanera MR oraz w analizie danych fMRI zdobyła podczas stażu w Medical College of Wisconsin, Milwaukee w Stanach Zjednoczonych oraz na University of Amsterdam w Holandii (6-miesięczny wyjazd w ramach programu Erasmus, badania pod kierunkiem dr Sander Daselaar). Posiada także doświadczenie w przeprowadzaniu badań z zastosowaniem techniki EEG - uczestniczyła w kilku kursach w tym zakresie (m.in. w Jyvaskyla w Finlandii) oraz w pracach badawczych w ramach grantu naukowego dotyczącego wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu podczas przetwarzania błedu.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą neuronalnych mechanizmów przetwarzania liczb, przetwarzania wzrokowo-przestrzennego oraz wyodrębniania sieci neuronalnych związanych z wykonywaniem zadania. Praca doktorska, której promotorem będzie prof. dr hab. Wojciech Froncisz, będzie dotyczyła zastosowania Independent Component Analysis w analizie danych fMRI i EEG w celu wyodręnienia neuronalnego podłoża wybranych procesów poznawczych.

mgr Magda Gawłowska

mgr Barbara Wachowicz, ekspert ds. transferu technologii interfejsu bezdotykowego

Doktorant w Instytutcie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ekspert ds. transferu technologii interfejsu bezdotykowego w Ośrodku Neurobiologii MCB UJ. W 2011r. otrzymała tytuł zawodowy magistra psychologii, broniąc pracę magisterską dotyczącą wpływu chronicznego deficytu snu na błędy w wykonywaniu zadań wymagających uwagi ciągłej (Instytut Psychologii Stosowanej, WZiKS UJ). Ukońyczyła także studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo międzynarodowe (Wydział Filozoficzny UJ).

Jej zainteresowania badawcze dotyczą neuronalnego podłoża procesów poznawczych i afektywnych, w szczególności procesów decyzyjnych (racjonalnych i intuicyjnych). Interesuje się również zagadnieniami z obszaru social neuroscience.

mgr inż Monika Cichocka, inżynier biomedyczny spechalizujący się w MRI

Dr Justyna Mojsa-Kaja, pracownik naukowy

Dr Halszka Ogińska, pracownik naukowy

Mgr Koryna Lewandowska, pracownik naukowy

Mgr Justyna Janik, doktorantka

Mgr Justyna Janik, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie zaangażowana w realizację projektu badawczego "Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka" (PI: prof. Tadeusz Sarna) w Ośrodku Neurobiologii MCB UJ. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na analizie danych z metod takich jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) i okulografia, technologii interfejsów mózg-komputer (BCI), interakcji człowiek-komputer (HCI), oraz neuronalnych podstawach uwagi wzrokowej i przetwarzania informacji wizualnej u ludzi.