Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.135.2024)

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Kryteria kwalifikacyjno-projektowe: 
Kandydat musi spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym:
• uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r. (Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.),
• Kierownik projektu tj. dr Magdalena Masłoń, nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata,
• uzyskać stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku tj. Uniwersytet Jagielloński, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora. 
Profil kandydata:
1. Udokumentowane, kilkuletnie doświadczenie w pracy w laboratorium doświadczalnym, na przykład w zakresie biologii komórki i biologii molekularnej.
2. Dodatkowym atutem będą: umiejętności bioinformatyczne i/lub doświadczenie w technologii CRISPR/Cas9, mikroskopii lub genomice.
3. Posiadanie co najmniej jednego artykułu naukowego jako wiodący autor.
4. Umiejętność pracy w grupie, szacunek dla kolegów, niezależnie od pochodzenia, pozycji.
5. Motywacja, pasja, kreatywność, umiejętność samodzielnego planowania swojej pracy.
6. Umiejętność prezentacji wyników.
7. Biegła znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.

Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 17.05.2024
Data wytworzenia: 17.04.2024

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf