Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.120.2024 (2))

Kryteria kwalifikacyjne
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 
1. Tytuł doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii roślin lub równorzędny.
2. Duże doświadczenie w jednej z poniższych tematyk badawczych: 
interakcja roślina-mikroorganizm (analiza zakażenia wywołanego przez grzyby i bakterie u Arabidopsis)
analiza biologiczna komórki roślinnej (mikroskopia konfokalna, frakcjonowanie komórki),
analizy bioinformatyczne (np. analizy danych z RNAseq, analiza danych z sekwencji metagenomu)
3. Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
4. Publikacje naukowe oraz nagrody - będą dodatkowym atutem.
5. Idealny kandydat powinien być rzetelny, niezależny i zmotywowany.
6. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych osoby planowane do zatrudnienia na danym stanowisku muszą spełniać poniższe warunki:
uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN. 
uzyskały stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyły co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
kierownik projektu, dr Kenji Yamada nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 
Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 07.06.2024
Data wytworzenia: 09.04.2024
 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załącz

Szczegóły Ogłoszenia.pdf