Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.14.2024)

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
•    posiadają co najmniej stopień doktora;
•    posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
•    biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Idealny kandydat powinien:
1.    być wysoce zmotywowany i zainteresowany budową i funkcją naturalnych maszyn molekularnych;
2.    posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium doświadczalnym, najlepiej w zakresie biochemii lub biologii strukturalnej;
3.    posiadać wykształcenie naukowe w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biochemia/biochemia gyraz, biofizyka, biologia strukturalna lub biologia chemiczna; wcześniejsze doświadczenie w cryo-EM lub TEM jest dodatkowym atutem, ale nie jest niezbędne;
4.    opublikować co najmniej jeden artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji);
5.    mieć nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze biologii topoizomeraz / biologii strukturalnej;
6.    umieć współpracować z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku;
7.    umieć przekazać studentom stosowną wiedzę na temat technik eksperymentalnych i metodologii naukowej;
8.    biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie;
9.    spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym:
a.    uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2023 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy.Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza),
b.    uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
c.    dr Marta Pabiś nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.


Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 27.02.2024
Data wytworzenia: 19.01.2024


Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf