Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.372.2023)

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
ukończone studia magisterskie na kierunku biologia molekularna lub na kierunkach pokrewnych: biologia, biotechnologia, mikrobiologia; 
uzyskany tytuł doktora nauk biologicznych nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego;  
znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową;
znajomość i umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego; 
udokumentowane publikacjami naukowymi (nie mniej niż 2 prace z pierwszym autorstwem w czasopismach z tzw. impact factor);
doświadczenie w realizacji projektów naukowych (przynajmniej jednokrotne pełnienie funkcji kierownika projektu)
doświadczenie w zakresie biologii molekularnej
doświadczenie w zakresie technik biochemicznych stosowanych rutynowo w laboratoriach mikrobiologicznych
w okresie zatrudnienia nie można pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN
kierownik projektu nie może być promotorem/ promotorem pomocniczym w pracy doktorskiej
w okresie zatrudnienia nie można pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy, także u pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 03.01.2024
Data wytworzenia: 19.12.2023
 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Informacja o wyniku konkursu