Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Kryteria kwalifikacyjne
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.
Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 • Potwierdzone publikacjami doświadczenie w pracy w tzw. systemie bakulowirusowym (hodowla komórek owadzich) jest koniecznym wymogiem.
 • Potwierdzone publikacjami doświadczenie z makromolekułami białkowymi (np. cząstkami wirusopodobnymi) jest koniecznym wymogiem. Należy wykazać się znajomością technik biochemicznej i biofizycznej charakterystyki białek i makrostruktur białkowych (w tym: FPLC, PAGE, Western Blot, DLS).
 • Znajomość metodologii pracy z wirusami (praca w warunkach sterylnych, hodowla komórek ssaczych, monitorowanie infekcji, oznaczenie miana wirusa).
 • Znajomość technik biologii molekularnej (samodzielne projektowanie genów, klonowanie molekularne) 
 • Znajomość technik mikroskopowych (w tym przygotowanie i obrazowanie preparatów biologicznych metodą fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej oraz przygotowanie preparatów biologicznych do obrazowania w mikroskopie elektronowym). 
Zakres obowiązków /Opis zadań
 • wg Regulaminu Pracy UJ  - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne
 1. CV,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 
 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne
 1. wykaz publikacji 
 2. list motywacyjny (w języku angielskim)
Przebieg postępowania konkursowego
 • Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej podczas, której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką. 
 • Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.
 • Proces konkursowy prowadzony jest zgodnie z Polityką Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Forma składania zgłoszeń
 • pocztą elektroniczną na adres job.mcb@uj.edu.pl, tytuł „Adiunkt -333.2023” lub przesyłką pocztową na adres Małopolskie Centrum Biotechnologii ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków z adnotacją „Adiunkt-333.2023”
Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 17.12.2023
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.12.2023
Data wytworzenia: 17.11.2023 
 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf