Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej stopień doktora,
posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
Kryteria kwalifikacyjno-projektowe:
Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, tj. 2023 r.
Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński.
Pozostałe kryteria: 
posiadają co najmniej tytuł doktora w zakresie: biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki lub nauki pokrewnej,
wykazują znajomość tematyki związanej z treścią ogłoszonego projektu,
posiadają doskonałą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
posiadają umiejętność prezentacji swojej pracy (mile widziane do-świadczenie w prezentacji na co najmniej jednej konferencji mię-dzynarodowej),
potrafią pracować w zespole, cenią wsparcie i interakcje z innymi członkami grupy,
posiadają duże doświadczenie w posługiwaniu się językami pro-gramowania do celów analizy danych (np. R, Python, C/C++, Ja-va),
posiadają doświadczenie w projektowaniu pipeline bioinforma-tycznych (np. za pomocą serwisu GitHub),
posiadają dogłębną wiedzą w co najmniej jednej z następujących dziedzin: biologia strukturalna, biologia fagowa, mikrobiologia, genomika danych sekwencyjnych następnej generacji,
posiadają znaczny dorobek w postaci publikacji badań i ich pre-zentowania na międzynarodowych konferencjach.
 
Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 26.05.2023
Data wytworzenia: 12.05.2023
 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf