Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego pełniącego funkcję Dyrektora w Małopolskim Centrum Biotechnologii (MCB) w zakresie nauk o życiu

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego pełniącego funkcję Dyrektora w Małopolskim Centrum Biotechnologii (MCB) w zakresie nauk o życiu.

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 161 Statutu UJ.
 
  Osoba  wyłoniona w drodze konkursu otrzyma wynagrodzenie stosowne do posiadanych  kwalifikacji i pozycji naukowej. W przypadku wyłonienia osoby spoza MCB otrzyma ona powierzchnię laboratoryjną i biurową oraz pomoc w utworzeniu grupy badawczej (do negocjacji). Osoba spoza Krakowa może ubiegać się o wynajem mieszkania będącego własnością UJ, na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), po stawkach stosowanych dla mieszkań komunalnych w Krakowie.
   
   Osoby ubiegające się o to stanowisko, proszone są o przesłanie drogą elektroniczną na adres: paulina.selecka@uj.edu.pl lub o złożenie w Sekretariacie MCB UJ; 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7A, pok. nr 3/14 następujących dokumentów:
 
1. Podanie/list intencyjny opisujący plany rozwoju naukowego Centrum na najbliższe 5 lat. 
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Ankietę kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
4. Życiorys zawodowy z bibliografią recenzowanych publikacji.
5. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w zakresie zarządzania zespołem naukowym i osiągnięciach 
w tym zakresie.
6. Informację o indeksie Hirsch’a i średniej wartości cytowań przypadających na jedną recenzowaną publikację uzyskaną na podstawie danych dostępnych na platformie Clarivate.
7. Odpis dyplomu doktora habilitowanego lub dokumentu o nadaniu tytułu naukowego lub zaświadczenie 
o posiadaniu uprawnień równoważnych.
8. Autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata (do 4 stron).
9. Oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu. 
10. Oświadczenie o niekaralności, w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
11. Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.
 
Stanowisko: Profesora nadzwyczajnego
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 14.04.2019
Data wytworzenia: 07.02.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.