Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NAWA Polskie Powroty 2018)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NAWA Polskie Powroty 2018)

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.
Wymagane szczegółowe kwalifikacje:
- tytuł magistra w dziedzinie biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki lub pokrewnej,
- bycie członkiem Szkoły Doktorskiej od października 2019,
- doskonała znajomość języka angielskiego,
- chęć nauki przynajmniej jednego języka programowania (zwłaszcza Python),
- umiejętność współpracy,
- zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.
Więcej informacji o stanowisku znajduje się na stronie: http://tomaszlab.org/phd 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć dokumenty w sekretariacie Małopolskiego Centrum Biotechnologii, Kraków, ul. Gronostajowa 7A, pok. 3/12 lub elektronicznie w formacie .pdf (maksymalny rozmiar pliku: 50 MB) drogą mailową na adres: work@tomaszlab.org 
W tytule maila proszę wpisać zamieścić informację “PhD” oraz imię i nazwisko.
Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
9.   opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, 
10.  oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 
Termin rozpoczęcia konkursu: 14/08/2019
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 01/10/2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 08/10/2019
 
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: 
 
 

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Przetwarzanie danych osobowych.pdf