Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński (ID.UJ)

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński (ID.UJ)

W odpowiedzi na apel pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący uruchomienia inicjatyw wspierających ukraińskie środowisko naukowe, stworzona została możliwość finansowania projektów doktorantów pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ przeznaczonych na realizację Research Support Module.

Stypendia dla ukraińskich doktorantów na kontynuację badań i szkoleń przerwanych przez wojnę

Uniwersytet Jagielloński zapewnia stypendia dla doktorantów ukraińskich uczelni zmuszonych do opuszczenia swojego kraju z powodu wojny. Wsparcie finansowe udzielane w ramach Research Support Module może być przeznaczone dla osób, które są obywatelami Ukrainy i przybyły do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku i które przed wybuchem wojny odbywały studia doktoranckie (aspirantura) lub były doktorantami i prowadziły prace nad rozprawą doktorską na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych i które chcą prowadzić lub kontynuować swoje badania naukowe lub prace rozwojowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Program oferuje możliwość kontynuowania badań w zakresie Nauk o Życiu (biochemii, biologii molekularnej, biologii komórkowej, bioinformatyki i pokrewnych) w następujących instytutach Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który prowadził studia doktoranckie na uczelni na terenie Ukrainy, a studia zostały przerwane przez wojnę i chcesz kontynuować badania w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyżej wymienionych dziedzinach badawczych, prosimy o podanie CV i dane kontaktowe na następujący adres e-mail: mcb@uj.edu.pl

 WIęcej informacji: Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ