Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na sprzedaż rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Skyra 3T

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na sprzedaż rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Skyra 3T

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Skyra 3T wraz z jego demontażem i wyprowadzeniem z budynku.

Ogłoszenie z dnia 24.06.2022

 

 

 

1. Warunki przystąpienia do przetargu
Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy:
1. Złożyli pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o akceptacji warunków przetargu;
2. Zapoznali się z istniejącym stanem technicznym przedmiotu przetargu;
3. Nie posiadają żadnych zaległości finansowych wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego;
4. Dokonali wpłaty wadium, o którym mowa w pkt 4.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Skyra 3T (szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do umowy) wraz z jego demontażem i wyprowadzeniem z budynku Sprzedającego zgodnie ze schematem drogi transportowej (załącznik nr 2 do umowy) oraz z obowiązkiem wykonania wszelkich prac budowlanych mających na celu przywrócenie budynku Sprzedającego oraz terenu zewnętrznego do stanu sprzed demontażu.
System zakupiony pod koniec 2012 r. jako nowy, nieużywany i nierekondycjonowany, zainstalowany w Pracowni Rezonansu Magnetycznego MCB UJ w 2013 r., serwisowany w okresie użytkowania przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.
System w ciągłym użytku przez Sprzedającego do dnia 31 września 2022 r.

3. Dokumenty wymagane
Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1. formularz oferty wg. załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia (oryginał);
2. oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu wg. załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia (oryginał);
3. pełnomocnictwo — jeżeli dotyczy (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia).

4. Opis warunków udziału w postępowaniu
1. W ofercie należy podać oferowaną kwotę zakupu rezonansu, która nie może być niższa niż cena wywoławcza.
2. Wadium — warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: nr. 79 1240 2294 1111 0010 2309 9831 z dopiskiem: „wadium na zakup rezonansu magnetycznego”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 20 lipca 2022 r. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży rezonansu. W przypadku, gdy uczestnik uchyla się od zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty, Sprzedający ma prawo zachować wpłacone wadium.
3. Sprzedający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest uczestnictwo w wizji lokalnej i oględzinach przedmiotu przetargu, o których mowa w pkt 8. Oferta złożona bez odbycia takiej wizji podlega odrzuceniu.

5. Termin realizacji
Sprzedający umożliwi Kupującemu demontaż oraz odbiór przedmiotu umowy po stwierdzeniu, że cena sprzedaży określona umową została zapłacona przez Kupującego oraz po stwierdzeniu, że Kupujący dokonał wpłaty kaucji, o której mowa w § 3 ust. 6 wzoru umowy. Brak zapłaty całej kwoty sprzedaży oraz brak wpłaty powyższej kaucji spowoduje, iż Sprzedający ma prawo odmówić demontażu i wydania przedmiotu przetargu.
Kupujący będzie zobowiązany do demontażu oraz odbioru przedmiotu umowy we własnym zakresie oraz wykonania prac budowlanych doprowadzających budynek i teren zewnętrzny do stanu sprzed demontażu, na własne ryzyko i na własny koszt.
Przewidywany termin przekazania terenu prac Kupującemu oraz rozpoczęcia demontażu – 14.10.2022 r.
Okres przeznaczony na wykonanie przez Kupującego demontażu i odbioru rezonansu – 2 tygodnie od daty przekazania terenu prac.
Okres przeznaczony na wykonanie przez Kupującego prac budowlanych przywracających budynek i teren zewnętrzny do stanu sprzed demontażu – 30 dni od daty przekazania terenu prac.

6. Cena
1. Cena minimalna za przedmiot przetargu wynosi 1.067.325 złotych brutto (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych)
2. Jeżeli najwyższa z zaoferowanych cen będzie niższa od ceny minimalnej, Sprzedający zastrzega sobie prawo od odmowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
3. Sprzedający ma prawo podjęcia rezygnacji z zastrzeżenia ceny minimalnej po otwarciu ofert, jeżeli najkorzystniejsza oferta będzie przedstawiać cenę zakupu poniżej ceny minimalnej.


7. Opis sposobu przygotowywania ofert
Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:
• oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Sprzedający będzie opierać się na tekście przetłumaczonym, a następnie będzie wymagać realizacji świadczenia zgodnie z tłumaczeniem tekstu;
• oferta powinna być podpisana przez Kupującego bądź jego upoważnionego przedstawiciela zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Podpis lub podpisy osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta muszą być czytelne, a w przypadku, gdy są nieczytelne powinny być opisane pieczątkami imiennymi. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym oferent może nie numerować stron nie zapisanych;
• Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
• każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym kupujący może nie podpisywać stron nie zapisanych;
• każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;
• oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;
• oferta powinna zawierać potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ, oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium);
• oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta kto jest beneficjentem rzeczywistym podmiotu składającego ofertę zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (jeżeli dotyczy);
• oferta powinna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych: https://iod.uj.edu.pl/obowiazek-informacyjny
• oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta o niepodleganiu wykluczeniu stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835). Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://nieruchomosci.uj.edu.pl/index.php/oswiadczenie-podmiotu-skladajacego-oferte;
• oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta" i tytułem przetargu, by dostatecznie wyróżnić ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Sprzedającego. Brak oznaczenia oferty w poniższy sposób może być przyczyną jej nie otwarcia na sesji otwarcia ofert lub jej przedwczesnego otwarcia.
• Termin związania ofertą: 90 dni licząc od dnia następującego po terminie składania ofert.


Wzór oznakowania koperty:

/Pieczęć Kupującego/

OFERTA na:
„Sprzedaż rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Skyra 3T”
Nie otwierać przed 22 lipca 2022 r. godziną: 13:00


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to znak ten musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

8. Wyjaśnienia
Oferenci mogą składać zapytania dotyczące warunków przetargu w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o przetargu. Zapytania można składać na adres poczty elektronicznej: biuro.z-cykanclerzatech.inw@uj.edu.pl. Na zapytania otrzymane po terminie Sprzedający nie udzieli wyjaśnień.
W uzasadnionych przypadkach (przed terminem składania ofert) Sprzedający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści warunków przetargu, jak również wyznaczania nowego terminu składania i otwarcia ofert.
Osobą upoważnioną przez Sprzedającego do kontaktów się z oferentami jest Pan Paweł Pestka, tel: 12 663 36 55.

Sprzedający informuje o obowiązkowej wizji lokalnej i oględzinach przedmiotu przetargu:
- miejsce: Budynek Małopolskiego Centrum Biotechnologii ,
Kraków ul. Gronostajowa 7A
- data i godzina: 18.07.2022 godz. 8:30


9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2022 r. do godziny: 11:00
2. Miejsce składania ofert: Pion Techniczny UJ, Adres: ul. Kopernika 31, 31-501 Kraków, pokój 29
3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 22 lipca 2022 r. godzina 13:00


10. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
1. Otwarcia i oceny ofert dokonuje Komisja Przetargowa.
2. W toku badania ofert, Komisja dokona sprawdzenia ważności i kompletności ofert.
3. Oferty spełniające warunki przetargu zostaną poddane ocenie merytorycznej.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Komisja może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, a także ich ewentualnego uzupełnienia, o ile uzupełnienie nie będzie wpływać na kryterium wyboru oferty, w zakresie zaproponowanej ceny.
5. Sprzedający sprzeda sprzęt będący przedmiotem przetargu na warunkach określonych we wzorze umowy oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Decyzja Sprzedającego co do wyboru oferenta nie podlega zaskarżeniu.
7. Wynik przetargu zostanie przekazany wszystkim oferentom biorącym udział w przetargu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Sprzedającego: https://www.uj.edu.pl/dla-biznesu/oferty-sprzedazy
9. Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Ocena ofert zostanie dokonana wg kryterium najwyższa cena netto. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której oferent zaoferuje najwyższą cenę zakupu rezonansu stanowiącego przedmiot przetargu.
10. Sprzedający rezerwuje sobie prawo do unieważnienia przetargu w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej zasadność odstąpienia od sprzedaży albo w sytuacji nieosiągnięcia ceny minimalnej.


10. Zawarcie umowy
1. Treść umowy będzie zgodna ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, podpisanie umowy z oferentem, którego ofertę wybrano nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przekazania wyniku przetargu, a konkretny termin zostanie wskazany przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Sprzedającego.
3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zjawi się w miejscu i terminie, o którym mowa pkt 2 celem podpisania umowy, wówczas Sprzedający jednokrotnie wezwie oferenta do stawienia się w swojej siedzibie celem podpisania umowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Jeżeli i w tym terminie oferent nie stawi się w siedzibie Sprzedającego celem podpisania umowy, Sprzedający uzna to za uchylenie się od zawarcia umowy, co upoważnia Sprzedającego do wyboru kolejnego oferenta bez ponownej oceny ofert.
4. Umowa sprzedaży zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy najwyższa zaoferowana w postępowaniu cena za Aparat przekraczać będzie kwotę 2 000 000,00 zł zawarcie umowy sprzedaży wymagało będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP. Oferent zostanie w takim wypadku pisemnie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.
5. Rozliczenia między Stronami następują wyłącznie w złotych polskich.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami; Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty. Do ogłoszenia z dnia 24.06.2022 o przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na sprzedaż rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Skyra 3T, Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu, Załącznik nr 3 - Wzór UMOWA SPRZEDAŻY dostępne w formie pdf TUTAJ.

Załącznik do umowy - Specyfikacja urządzenia.