Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukces MCB w konkursie SONATA BIS - znamy listę rankingową edycji 10.

Sukces MCB w konkursie SONATA BIS - znamy listę rankingową edycji 10.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS. Decyzją Dyrektora NCN, trzy projekty złożone przez naukowców z MCB skierowane zostaną do finansowania. Przyznane granty umożliwią badaczom realizację pionierskich badań podstawowych oraz utworzenie nowych zespołów badawczych.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze, których celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających tytuł naukowy lub uprawnień równorzędnych. W rozstrzygniętej właśnie dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł otrzyma 76 z 427 złożonych wniosków.

Małopolskie Centrum Biotechnologii osiągnęło bardzo wysoki współczynnik sukcesu. Aż 75%(3 z 4) złożonych w MCB wniosków zostało zakwalifikowanych do finasowania. Granty przyznano:

dr Neli Kachamakova - Trojanowska - 2 851 244 PLN

Projekt „Molekularne podłoże powikłań mikronaczyniowych u pacjentów cierpiących na cukrzycę HNF1A-MODY: indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste jako narzędzie do modelowania choroby”.

Cukrzyca typu MODY (ang. Maturity Onset Diebetes of the Young) jest spowodowana mutacjami w pojedynczych genach i rozwija się u osób poniżej 25 roku życia. W obecnym projekcie zostaną lepiej poznane molekularne podłoża zwiększonej przepuszczalności komórek śródbłonka z mutacją w genie HNF1A, a ponadto wybrane wyniki zweryfikwane w liniach hiPSCs uzyskanych od pacjentów z cukrzycą typu HNF1A-MODY. Poznamy zależność pomiędzy produkcją ROS, poziomem wapnia, funkcjonowaniem mitochondriów a białkami złącz komórkowych. Otworzy to możliwość opracowania nowych, precyzyjnych terapii prewencyjnych dla pacjentów cierpiących na HNF1A-MODY.

dr hab. inż. Paweł Łabaj – Grupa Badawcza Bioinformatyki - 2 787 522 PLN

Projekt „Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z wykorzystaniem synergii wewnętrznych społeczności mikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu.

Mikroorganizmy można postrzegać jako jeden "metaorganizm", w którym rozmaite drobnoustroje realizują unikalne funkcje, zapewniające im samopodtrzymujące się środowisko życia. Większość badań mikroorganizmów pomija jednak zrozumienie, dlaczego pewne gatunki współżyją ze sobą w określonych miejscach, regionach i warunkach. Uzyskanie tego rodzaju wiedzy ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia kompleksowych funkcji tych mikroorganizmów i ich wpływu na życie człowieka. Zwycięski projekt wykorzystuje nowatorskie podejścia z dziedzin Data Science i Big Data do przeprowadzenia dogłębnej analizy interakcji pomiędzy różnymi jednostkami taksonomicznymi i funkcjonalnymi pod względem potencjału informacyjnego oraz identyfikacji najbardziej użytecznych cech kontekstowych z danych z sekwencjonowania metagenomów. Odnalezione synergie i anergie między mikroorganizmami mogą doprowadzić do nowych spojrzeń w dziedzinie medycyny (np. korelacyjna analiza mikrobioty u pacjentów z zespołem Aspergera), ekologii (np. wydobywanie interakcji pomiędzy mikroorganizmami w seriach czasowych w celu lepszego zrozumienia zmian zachodzących w biosferze), rolnictwie (np. poszukiwanie interakcji pomiędzy mikroorganizmami a roślinami) i farmacji (np. badanie przyczyn i śledzenie oporności drobnoustrojów na leki).

dr Rafał Mostowy – Grupa Badawcza Genomiki Mikrobów - 3 748 699 PLN

Projekt – „Zastosowanie genomiki epidemiologicznej oraz mikrobiologii doświadczalnej do badania ewolucji zakresu gospodarzy u bakteriofagów”.

Bakterie Klebsiella są jedną z najczęstszych przyczyn infekcji wielolekoopornych w szpitalach i obecnie potrzebujemy nowej broni przeciwko nim. Jednym z rozwiązań jest badanie fagów, które w ciągu milionów lat wspólnej ewolucji wynalazły wiele takich broni, które pozostają dla nas nieznane. Po drugie, specyficzne cukry bakteryjne (serotypy) są często targetem szczepionek, które chronią przed chorobami bakteryjnymi. Rozumiejąc zróżnicowanie tych cukrów, możemy pomóc zaprojektować lepsze szczepionki. Wreszcie, fagi są coraz częściej wykorzystywane jako ostatnie źródło ochrony przed infekcjami bakteryjnymi.  W projekcie, tysiące genomów bakterii Klebsiella, przy pomocy bioinformatyki i symulacji komputerowych, wykorzystane zostanie, aby zbadać, jak zmieniają się w czasie cząsteczki powierzchni bakterii i fagów. Zidentyfikowane zostaną cząsteczki, których fagi używają do "wejścia" do komórki bakteryjnej. Wyizolowanie tych białek pozwali ponadto wskazać cząsteczki powierzchniowe, które one rozpoznają. Dzięki temu zaproponowane zostaną pomysły na narzędzia biotechnologiczne przeciwko bakteriom zakaźnym. Ponadto będziemy mogli zwiększyć naszą wiedzę o fagach i o tym, przeciw którym szczepom klinicznym mogą być potencjalnie stosowane.