Newsroom

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA NAUKOWEGO w Ośrodku Neurobiologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ w zakresie neurokognitywistyki i/lub neuroergonomii ze szczególnym uwzględnieniem badań nad wpływem rytmów okołodobowych oraz deficytu snu na funkcjonowanie mózgu

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA NAUKOWEGO w Ośrodku Neurobiologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ w zakresie neurokognitywistyki i/lub neuroergonomii ze szczególnym uwzględnieniem badań nad wpływem rytmów okołodobowych oraz deficytu snu na funkcjonowanie mózgu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej potwierdzona recenzjami,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowo-badawczej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji.
Idealny kandydat powinien posiadać dorobek w zakresie badań nad wpływem rytmów okołodobowych oraz deficytu snu na funkcjonowanie mózgu z wykorzystaniem zaawansowanych technik neuroobrazowania (fMRI, EEG) oraz okulograficznych..
Dorobek powinien być potwierdzony:
- listą 10 prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora, z zaznaczeniem prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR,
- listą prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
- listą projektów badawczych (kierownik, wykonawca)
Ponadto kandydat powinien posiadać:
- doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi,
- doświadczenie we współpracy międzynarodowej.


Stanowisko: Adiunkt Naukowy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 13.07.2018
Data wytworzenia: 13.06.2018
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Published Date: 13.06.2018
Published by: Paweł Dudek

 

 

 

 

 

 

 

Seminars