Newsroom

Konkurs na stanowisko Adiunkta Naukowego w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta Naukowego w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadanie stopnia naukowego,
2) wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej potwierdzona recenzjami,
3) odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
4) czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, 
5) pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji.
6) posiadanie doświadczenia w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych (lista patentów oraz zgłoszeń patentowych) 
 

Idealny kandydat powinien posiadać:

- publikacje potwierdzające znajomość metod spektroskopowych, chromatograficznych i mikroskopowych wykorzystywanych w charakterystyce wielofunkcyjnych materiałów katalitycznych, sorpcyjnych i mikrobiologicznych
- pracę dyplomową/magisterską lub doktorską z zakresu oczyszczania wód lub gleb 
- certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego, 
- umiejętność posługiwania się zagadnieniami z elektroniki i automatyki przemysłowej
- współpracę z przemysłem lub jednostkami użyteczności publicznej w zakresie prowadzenia badań naukowych
- co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej na stanowisku asystenta lub adiunkta,
- znajomość metodologii badań analitycznych, w szczególności w aspekcie katalizy i ochrony środowiska
- udokumentowane publikacjami doświadczenie w badaniach analitycznych w zakresie bioremediacji i interakcji roślin z mikroorganizmami
- doświadczenie w staraniu się o granty naukowe i aplikacyjne

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 30.03.2018
Data wytworzenia: 01.03.2018
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Published Date: 01.03.2018
Published by: Paweł Dudek

 

 

 

 

 

 

 

Seminars