Newsroom

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Pracowni Krystalografii Rentgenowskiej w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA NAUKOWEGO w Pracowni Krystalografii Rentgenowskiej Małopolskiego Centrum Biotechnologii w projekcie OPUS 13.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie doktoratu w zakresie biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii  lub dziedzin pokrewnych
 • wysoka ocena pracy doktorskiej 
 • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, 
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • praktyczna znajomość następujących technik:
  • ekspresja białek rekombinowanych, oczyszczanie białek, krystalizacja
  • inżynieria białek
  • metodologia hodowli komórkowych
  • doświadczenie w badaniach systemu immunologicznego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, programy graficzne (np. Corel Draw)

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć osobiście dokumenty do sekretariatu Małopolskiego Centrum Biotechnologii w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7A, pokój 3/12, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz.dubin@uj.edu.pl, z dopiskiem w tytule: OPUS 13 PostDoc1:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego 
 5. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji, 
 9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 10. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
 12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
Stanowisko: Asystent Naukowy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 27.02.2018
Data wytworzenia: 13.02.2018
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.
Published Date: 09.02.2018
Published by: Paweł Dudek

 

 

 

 

 

 

 

Seminars